[03/03/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Theme

Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.401.3 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Product Addons 3.0.9 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Field Editor WooCommerce Extension 1.5.17 CẬP NHẬT
WooThemes Freshdesk WooCommerce Extension 1.1.16 CẬP NHẬT
WooThemes Gravity Forms Product Add-ons WooCommerce Extension 3.3.8 CẬP NHẬT
WooThemes Group Coupons WooCommerce Extension 1.10.0 CẬP NHẬT
WooThemes Groups for WooCommerce WooCommerce Extension 1.14.0 CẬP NHẬT
WooThemes iPay88 Gateway WooCommerce Extension 1.3.0 CẬP NHẬT
WooThemes Mix and Match Products WooCommerce Extension 1.4.1 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.3 CẬP NHẬT
WooThemes Pre-Orders WooCommerce Extension 1.5.12 CẬP NHẬT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *