[03/05/2019] 17 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

WooCommerce Ship to Multiple Addresses 3.6.8 CẬP NHẬT
WooThemes ConstantContact Integration WooCommerce Extension 1.10.1 CẬP NHẬT
WooThemes Cost of Goods WooCommerce Extension 2.8.3 CẬP NHẬT
WooThemes Deposits WooCommerce Extension 1.4.9 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.6 CẬP NHẬT
WooThemes Product Bundles WooCommerce Extension 5.10.1 CẬP NHẬT
WooThemes Product Documents WooCommerce Extension 1.9.1 CẬP NHẬT
WooThemes Product Retailers WooCommerce Extension 1.11.1 CẬP NHẬT
WooThemes Product Reviews Pro WooCommerce Extension 1.13.2 CẬP NHẬT
WooThemes Royal Mail Shipping WooCommerce Extension 2.5.16 2.5.16 CẬP NHẬT
YITH PayPal Braintree for WooCommerce 1.0.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Catalog Mode Premium WooCommerce Extension 1.6.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Delivery Date Premium WooCommerce Extension 2.0.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Bundles Premium 1.2.19 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Request A Quote Premium WooCommerce Extension 2.1.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Waiting List Premium 1.6.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Zoom Magnifier Premium WooCommerce Extension 1.4.6 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *