[03/06/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin
Admin Columns Pro Advanced Custom Fields Addon 2.5.2CẬP NHẬT
Beaver Builder – PowerPack 2.6.9.3CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional WordPress Plugin2.2.1.3CẬP NHẬT
Gravity Flow – Build Workflow Applications With Gravity Forms2.4.4CẬP NHẬT
Gravity Forms Highrise Addon 1.3.0CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Add-On2.6.0.5CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin2.4.6.6CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin1.0-beta-6.21CẬP NHẬT
The Events Calendar Eventbrite Tickets Addon4.6.2CẬP NHẬT
The Events Calendar Filter Bar Addon4.7.0CẬP NHẬT
The Events Calendar PRO WordPress Plugin 4.6.2CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional3.1.1CẬP NHẬT
WPML Multilingual CMS WordPress Plugin 4.2.4.1CẬP NHẬT
WPML Translation Management Addon 2.8.3CẬP NHẬT
Ninja Beaver Pro – Addons For Beaver Builder 2.2CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 3.6.1CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.0.2CẬP NHẬT
Wallace Inline – Front-end content editor for Beaver Builder 2.0.1CẬP NHẬT
Theme
AppThemes HireBee WordPress Theme 1.4.7CẬP NHẬT
Astra Portfolio WordPress Plugin 1.4.2CẬP NHẬT
Elmastudio Moka WordPress Theme 1.1.6CẬP NHẬT
StudioPress Altitude Pro Genesis WordPress Theme 1.2.0CẬP NHẬT
StudioPress Studio Pro WordPress Theme 2.3.0CẬP NHẬT
ThemeIsle Hestia Pro 2.3.0CẬP NHẬT
Themify Shoppe WordPress Theme 1.4.5CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.2.6CẬP NHẬT
eCommerce Extensions
WooCommerce Anti Fraud WooCommerce Extension 1.0.18CẬP NHẬT
Woocommerce Storefront Powerpack 1.4.15CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.8CẬP NHẬT
WooThemes Follow Up Emails WooCommerce Extension 4.8.7CẬP NHẬT
WooThemes Mollie Gateway WooCommerce Extension 2.13.0CẬP NHẬT
WooThemes Product Search WooCommerce Extension 2.12.2CẬP NHẬT
WooThemes RedSys Gateway WooCommerce Extension 4.6.0CẬP NHẬT
WooThemes SagePay Form Integration WooCommerce Extension 3.13.0CẬP NHẬT
WooThemes Sequential Order Numbers Pro WooCommerce Extension 1.13.0CẬP NHẬT
WooThemes Tab Manager WooCommerce Extension 1.10.0CẬP NHẬT
WooThemes Waitlist WooCommerce Extension 2.0.10CẬP NHẬT
WooThemes Wishlists WooCommerce Extension 2.1.14CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Review Reminder Premium WooCommerce Extension 1.4.7CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *