[04/02/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.5.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Ajax Search Premium WooCommerce Extension 1.6.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Badge Management Premium WooCommerce Extension 1.3.19 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Brands Addon Premium WooCommerce Extension 1.3.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Cart Message Premium WooCommerce Extension 1.5.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Color and Label Variations Premium WooCommerce Extension 1.8.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium WooCommerce Extension 2.5.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 1.9.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Pending Order Survey 1.0.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Addons Premium WooCommerce Extension 1.5.16 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Countdown Premium 1.3.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Slider Carousel Premium 1.0.30 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium WooCommerce Extension 1.2.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Recently viewed Products Premium WooCommerce Extension 1.4.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Recover Abandoned Cart Premium WooCommerce Extension 1.3.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Request A Quote Premium WooCommerce Extension 2.1.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Review for Discounts Premium 1.2.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Save for later Premium WooCommerce Extension 1.0.14 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Sequential Order Number Premium WooCommerce Extension 1.1.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Share for Discounts Premium WooCommerce Extension 1.5.1 CẬP NHẬT

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *