[04/06/2019] 38 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.8 CẬP NHẬT
LearnDash Gradebook by Real Big Plugins 1.4.7 MỚI
LearnDash LMS Course Grid 1.5.4 CẬP NHẬT
LearnDash LMS WordPress Plugin 3.0.2 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.19 CẬP NHẬT
WPMU DEV SmartCrawl WordPress Plugin 2.3.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.14.3 CẬP NHẬT
WooThemes Customer Order Coupon CSV Import Suite WooCommerce Extension 3.6.1 CẬP NHẬT
WooThemes Follow Up Emails WooCommerce Extension 4.8.12 CẬP NHẬT
WooThemes Product Reviews Pro WooCommerce Extension 1.13.3 CẬP NHẬT
WooThemes Subscriptions WooCommerce Extension 2.5.6 CẬP NHẬT
YITH – FAQ Plugin for WordPress Premium 1.0.8 CẬP NHẬT
YITH Deals for WooCommerce Premium 1.0.7 CẬP NHẬT
YITH Multiple Shipping Addresses for WooCommerce 1.0.10 CẬP NHẬT
YITH PayPal Braintree for WooCommerce 1.0.3 CẬP NHẬT
YITH PayPal Payouts for WooCommerce 1.0.6 CẬP NHẬT
YITH Product Description in Loop for WooCommerce 1.0.3 CẬP NHẬT
YITH Stripe Connect for WooCommerce 1.1.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Live Chat Premium WooCommerce Extension 1.3.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Account Funds Premium WooCommerce Extension 1.2.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Active Campaign Premium 1.0.18 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Active Campaign Premium 1.0.18 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Advanced Refund System 1.1.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium WooCommerce Extension 1.6.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.6.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium WooCommerce Extension 3.6.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Ajax Search Premium WooCommerce Extension 1.6.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Amazon S3 Storage 1.1.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Anti Fraud Premium WooCommerce Extension 1.2.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Auctions Premium 1.2.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Automatic Role Changer 1.4.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes Premium 1.2.7 CẬP NHẬT
WPMU DEV SmartCrawl WordPress Plugin 2.3.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Best Sellers Premium WooCommerce Extension 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Brands Addon Premium WooCommerce Extension 1.3.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.15 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Catalog Mode Premium WooCommerce Extension 1.6.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Category Accordian Premium 1.0.27 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Color and Label Variations Premium WooCommerce Extension 1.8.10 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *