[05/12/2018] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 1.2.22 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.2.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Subscribe Pro Plugin 1.5.31 CẬP NHẬT
WP Schema Pro by Brainstorm Force 1.1.11 CẬP NHẬT

Theme

ThemeIsle Hestia Pro 2.0.14 CẬP NHẬT
Themify Float WordPress Theme 1.3.2 CẬP NHẬT
Themify Parallax WordPress Theme 2.4.8 CẬP NHẬT
Themify Shoppe WooCommerce Theme 1.3.8 CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.1.5 CẬP NHẬT
Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.400.7 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Sensei LMS Learning Management WordPress 1.12.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *