[08/06/2019] 39 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Gravity Forms User Registration Addon 4.1.1 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Auto Login 1.3.5 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Better User Activation 1.1.9 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Limit Dates 1.0.20 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Multi Page Form Navigation 1.0.6 CẬP NHẬT
Gravity Perks – WordPress Plugin 2.1.8 CẬP NHẬT
Gravity Perks Limit Choices 1.6.31 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-7.12 CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin 1.0-beta-2.65 CẬP NHẬT
Themify Builder Countdown Addon 1.1.8 CẬP NHẬT
Themify Builder FitText Addon 1.1.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.2 CẬP NHẬT
Envira Gallery Albums Addon 1.7.0 CẬP NHẬT
Envira Gallery CSS Addon 1.3.3 CẬP NHẬT
Envira Gallery Deeplinking Addon 1.4.4 CẬP NHẬT
Envira Gallery Defaults Addon 1.4.5 CẬP NHẬT
Envira Gallery Downloads Addon 1.4.5 CẬP NHẬT
Envira Gallery Dropbox Importer Addon 1.3.1 CẬP NHẬT
Envira Gallery Dynamic Addon 1.5.4 CẬP NHẬT
Envira Gallery EXIF Addon 1.4.4 CẬP NHẬT
Envira Gallery Featured Content Addon 1.2.4 CẬP NHẬT
Envira Gallery Fullscreen Addon 1.2.2 CẬP NHẬT
Give iATS Gateway 1.0.5 CẬP NHẬT
Give PayPal Pro Gateway 1.2.2 CẬP NHẬT
Give Tributes 1.5.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Mosaic Addon 1.0.3 CẬP NHẬT
Themify Builder Pricing Table Addon 1.1.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.2 CẬP NHẬT
Themify Builder Progress Bar Addon 1.1.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Slider Pro Addon 1.3.2 CẬP NHẬT
Themify Builder Typewriter Addon 1.1.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.15 CẬP NHẬT
WooThemes Cart Reports WooCommerce Extension 1.2.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Compare Premium WooCommerce Extension 2.3.11 CẬP NHẬT
WooThemes Lightspeed POS Integration WooCommerce Extension 1.6.3 CẬP NHẬT
WooThemes Role Based Payment Shipping Methods WooCommerce Extension 2.4.1 CẬP NHẬT
WooThemes SagePay Form Integration WooCommerce Extension 3.13.7 CẬP NHẬT
WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 4.0.6 CẬP NHẬT
WooThemes WorldPay WooCommerce Extension 4.0.3 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *