[08/07/2019] 25 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.25.4 CẬP NHẬT
Essential Addons for Elementor 3.1.0 CẬP NHẬT
FacetWP Pods Addon 1.2.2 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.0.16 CẬP NHẬT
SearchWP Redirects 1.2 CẬP NHẬT
SearchWP Shortcodes 1.6 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.25.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.25.4 CẬP NHẬT
StudioPress Jessica Genesis WordPress Theme 1.8.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan Pro (Professional) WordPress Plugin 2.9.11 CẬP NHẬT
Subscriptions WooCommerce Extension 2.5.7 CẬP NHẬT
WooCommerce Product Addons 3.0.12 CẬP NHẬT
Woocommerce Storefront Powerpack 1.5.0 CẬP NHẬT
WooThemes Brands WooCommerce Extension 1.6.9 CẬP NHẬT
WooThemes iPay88 Gateway WooCommerce Extension 1.3.2 CẬP NHẬT
WooThemes Customer Order Coupon CSV Import Suite WooCommerce Extension 3.6.2 CẬP NHẬT
WooThemes Local Pickup Plus WooCommerce Extension 2.4.2 CẬP NHẬT
WooThemes Min Max Quantities WooCommerce Extension 2.4.7 CẬP NHẬT
WooThemes One Page Checkout WooCommerce Extension 1.7.0 CẬP NHẬT
WooThemes Product Reviews Pro WooCommerce Extension 1.13.5 CẬP NHẬT
WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension 2.1.18 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *