[10/03/2019] 30 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Advanced Custom Fields (ACF) Pro WordPress Plugin 5.7.13 CẬP NHẬT
Download Monitor Captcha 4.2.0 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Fields by Real Big Plugins 1.0.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.20.1 CẬP NHẬT
Essential Addons for Elementor 2.15.0 CẬP NHẬT
Give Recurring Donations 1.8.9 CẬP NHẬT
Give Stripe Gateway Addon 2.1.5 CẬP NHẬT
Gravity Forms Pipe 1.1.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms User Registration AddOn 4.0.4 4.0.4 CẬP NHẬT
LearnDash LMS Course Grid 1.5.2 CẬP NHẬT
MemberPress WordPress Plugin 1.4.3 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 3.9.0 CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor 1.3.10 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.0.3 3.0.3 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.1.1 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.1.1 CẬP NHẬT
Toolset – Module Manager Complete Building Blocks for Your Sites 1.8.5 CẬP NHẬT

Theme

Astra Pro WordPress Plugin 1.7.0 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.20.1 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.20.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Fields by Real Big Plugins 1.0.3 MỚI
WooThemes FedEx Shipping Method WooCommerce Extension 3.4.14 CẬP NHẬT
WooThemes Lightspeed POS Integration WooCommerce Extension 1.5.8 CẬP NHẬT
WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension 2.1.15 CẬP NHẬT
WooThemes RedSys Gateway WooCommerce Extension 4.6.1.1 CẬP NHẬT
WooThemes Royal Mail Shipping WooCommerce Extension 2.5.13 CẬP NHẬT
WooThemes Table Rate Shipping WooCommerce Extension 3.0.14 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 1.6.18 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Quick View Premium WooCommerce Extension 1.4.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Recently viewed Products Premium WooCommerce Extension 1.5.0 CẬP NHẬT
   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *