[11/08/2019] 18 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

Slack WooCommerce Extension 1.1.13 CẬP NHẬT
Social Login WooCommerce Extension 2.8.0 CẬP NHẬT
Tab Manager WooCommerce Extension 1.11.0 CẬP NHẬT
WooCommerce Box Office WooCommerce Extension 1.1.13 CẬP NHẬT
WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.29 CẬP NHẬT
WooCommerce USPS Shipping 4.4.28 CẬP NHẬT
WooThemes Aweber Newsletter Subscription WooCommerce Extension 2.0.5 CẬP NHẬT
WooThemes Coupon Campaigns WooCommerce Extension 11.7 CẬP NHẬT
WooThemes Currency Converter Widget WooCommerce Extension 1.6.14 CẬP NHẬT
WooThemes FedEx Shipping Method WooCommerce Extension 3.4.21 CẬP NHẬT
WooThemes Free Gift Coupons WooCommerce Extension 2.3.1 CẬP NHẬT
WooThemes Instagram WooCommerce Extension 2.1.1 CẬP NHẬT
WooThemes Lightspeed POS Integration WooCommerce Extension 1.6.7 CẬP NHẬT
WooThemes Mix and Match Products WooCommerce Extension 1.6.0 CẬP NHẬT
WooThemes Newsletter Subscription WooCommerce Extension 2.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Order Delivery WooCommerce Extension 1.6.1 CẬP NHẬT
WooThemes PayPal Advanced WooCommerce Extension 1.24.9 CẬP NHẬT
WooThemes Photography WooCommerce Extension 1.0.18 CẬP NHẬT
WooThemes Product Reviews Pro WooCommerce Extension 1.14.0 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *