[12/04/2019] 39 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

YITH WooCommerce Ajax Search Premium WooCommerce Extension 1.6.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Badge Management Premium WooCommerce Extension 1.3.20 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes Premium 1.2.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Cart Message Premium WooCommerce Extension 1.5.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Checkout Manager Premium WooCommerce Extension 1.2.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Compare Premium WooCommerce Extension 2.3.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Coupon Email System Premium 1.3.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium WooCommerce Extension 1.5.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce EU VAT Premium 1.3.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Frequently Bought Together 1.3.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Gift Cards Premium WooCommerce Extension 2.2.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Multi Step Checkout Premium 1.6.11 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Name Your Price Premium WooCommerce Extension 1.1.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Order Tracking Premium WooCommerce Extension 1.5.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PayPal Adaptive Payments Premium 1.0.16 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 2.0.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Pending Order Survey 1.0.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Countdown Premium 1.3.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Slider Carousel Premium 1.0.31 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *