[12/08/2019] 19 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

YITH Cost of Goods for WooCommerce 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH Deals for WooCommerce Premium 1.0.8 CẬP NHẬT
YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce 1.2.6 CẬP NHẬT
YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.5.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.6.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 3.7.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Amazon S3 Storage 1.1.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Auctions Premium 1.3.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes Premium 1.2.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Best Sellers Premium 1.1.11 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.2.12 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Compare Premium 2.3.12 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Coupon Email System Premium 1.3.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Delivery Date Premium 2.1.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Desktop Notifications 1.2.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce EU Energy Label Premium 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce EU VAT Premium 1.4.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Live Chat Premium 1.3.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Booking Premium 2.1.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *