[13/08/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Divi Booster 2.4.5 CẬP NHẬT
SearchWP Custom Results Order 1.1.3 CẬP NHẬT
Themify Post Type Builder Search Addon 1.2.4 CẬP NHẬT
Themify Post Type Builder WordPress Plugin 1.5.5 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Additional Variation Images WooCommerce Extension 1.7.16 CẬP NHẬT
WooThemes Admin Custom Order Fields WooCommerce Extension 1.20.0 CẬP NHẬT
WooThemes Advanced Notifications WooCommerce Extension 1.2.17 CẬP NHẬT
WooThemes Ajax Layered Navigation WooCommerce Extension 1.4.17 CẬP NHẬT
WooThemes Amazon S3 Storage WooCommerce Extension 2.1.12 CẬP NHẬT
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.15.1 CẬP NHẬT
WooThemes Brands WooCommerce Extension 1.6.10 CẬP NHẬT
WooThemes Bulk Stock Management WooCommerce Extension 2.2.18 CẬP NHẬT
WooThemes Canada Post Shipping WooCommerce Extension 2.5.10 CẬP NHẬT
YITH Custom ThankYou Page for Woocommerce Premium 1.1.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.6.3 CẬP NHẬT
YITH Woocommerce Authorizenet Payment Gateway 1.1.11 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Brands Addon Premium 1.3.5 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *