[14/03/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Ultimate Addon 1.16.0 CẬP NHẬT
Elegant Themes Bloom WordPress Plugin 1.3.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.20.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Monarch WordPress Plugin 1.4.12 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Limit Dates 1.0.17 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Live Preview 1.4.1 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.0.1 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Multi Page Form Navigation 1.0.5 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-6.22 CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin 1.0-beta-2.19 MỚI
Ultimate Addons for Elementor by Brainstorm Force 1.10.0 CẬP NHẬT
Updraft Plus Premium Backup Plugin 2.16.7.24 CẬP NHẬT
Yoast Local SEO Premium 10.0.0 CẬP NHẬT
Yoast News SEO Premium 10.0.0 CẬP NHẬT
Yoast Video SEO Premium 10.0.0 CẬP NHẬT
Yoast WooCommerce SEO Premium 10.0.0 10.0.0 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.20.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.20.2 CẬP NHẬT
Homestore Storefront WooCommerce Theme 2.0.29 CẬP NHẬT
WooThemes Proshop Storefront WooCommerce Theme 2.0.15 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Measurement Price Calculator WooCommerce Extension 3.14.0 CẬP NHẬT
WooCommerce Points and Rewards 1.6.18 CẬP NHẬT
WooCommerce PsiGate Payment Gateway 1.4.5 CẬP NHẬT
WooThemes Aweber Newsletter Subscription WooCommerce Extension 2.0.0 CẬP NHẬT
WooThemes Beanstream WooCommerce Extension 2.0.6 CẬP NHẬT
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.13.3 CẬP NHẬT
WooThemes Chained Products WooCommerce Extension 2.9.0 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 3.15.2 CẬP NHẬT
WooThemes FedEx Shipping Method WooCommerce Extension 3.4.15 CẬP NHẬT
WooThemes Google Product Feed WooCommerce Extension 7.8.5 CẬP NHẬT
WooThemes Local Pickup Plus WooCommerce Extension 2.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Order Barcodes WooCommerce Extension 1.3.5 CẬP NHẬT
WooThemes Paytrail WooCommerce Extension 2.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Product Search WooCommerce Extension 2.12.3 CẬP NHẬT
WooThemes Products Compare WooCommerce Extension 1.0.12 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium WooCommerce Extension 2.5.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium WooCommerce Extension 1.5.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Recover Abandoned Cart Premium WooCommerce Extension 1.3.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Request A Quote Premium WooCommerce Extension 2.1.5 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *