[15/09/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP Lifetime Commissions1.4CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional2.2.5.2CẬP NHẬT
Beaver Builder Themer1.2.4.2CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon1.20.2CẬP NHẬT
Divi Booster2.9.9CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin2.29.2CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress3.4.2CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon3.0.6CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro5.8.2CẬP NHẬT
Themeisle Feedzy Rss Feeds Pro1.6.8CẬP NHẬT
Toolset Layouts2.6.2CẬP NHẬT
Toolset WooCommerce Views2.7.11CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird2.1.1CẬP NHẬT
MainWP Sucuri4.0.1CẬP NHẬT
Responsive Menu Pro3.1.24CẬP NHẬT
Restrict Content Pro3.2.1CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin1.3.20CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme3.29.2CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme2.29.2CẬP NHẬT
Thrive Themes Focusblog WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme1.406CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme1.406CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Authorize net CIM Payment Gateway WooCommerce Extension3.0.7CẬP NHẬT
WooThemes Elavon VM Payment Gateway WooCommerce Extension2.5.1CẬP NHẬT
WooThemes FirstData WooCommerce Extension4.5.1CẬP NHẬT
WooThemes Intuit Payments QBMS Gateway WooCommerce Extension2.4.1CẬP NHẬT
RedSys Gateway WooCommerce Extension5.3.0CẬP NHẬT
WooCommerce Measurement Price Calculator WooCommerce Extension3.15.1CẬP NHẬT
WooCommerce USPS Shipping4.4.31CẬP NHẬT
WooThemes Mollie Gateway WooCommerce Extension2.14.1CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Amazon S3 Storage1.1.6CẬP NHẬT

2 bình luận tại “[15/09/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *