[26/04/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

eCommerce Extensions

WooCommerce PayPal Pro Gateway 4.4.16 CẬP NHẬT
WooCommerce Points and Rewards 1.6.19 CẬP NHẬT
WooThemes Min Max Quantities WooCommerce Extension 2.4.6 CẬP NHẬT
WooThemes Order Barcodes WooCommerce Extension 1.3.6 CẬP NHẬT
WooThemes Order Status Manager WooCommerce Extension 1.9.4 CẬP NHẬT
WooThemes PagSeguro Gateway WooCommerce Extension 1.3.6 CẬP NHẬT
WooThemes PayPal Adaptive Payments WooCommerce Extension 1.1.10 CẬP NHẬT
WooThemes PayPal Advanced WooCommerce Extension 1.24.8 CẬP NHẬT
WooThemes Photography WooCommerce Extension 1.0.16 CẬP NHẬT
WooThemes Pre-Orders WooCommerce Extension 1.5.13 CẬP NHẬT
WooThemes Product CSV Import Suite WooCommerce Extension 1.10.22 CẬP NHẬT
WooThemes Product Enquiry Form WooCommerce Extension 1.2.8 CẬP NHẬT
WooThemes Product Finder WooCommerce Extension 1.2.7 CẬP NHẬT
WooThemes Product Search WooCommerce Extension 2.13.1 CẬP NHẬT
WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension 2.1.16 CẬP NHẬT
WooThemes Purchase Order Gateway WooCommerce Extension 1.2.3 CẬP NHẬT
WooThemes Quick View WooCommerce Extension 1.2.1 CẬP NHẬT
WooThemes Recommendation Engine WooCommerce Extension 3.2.0 CẬP NHẬT
WooThemes Returns and Warranty Requests WooCommerce Extension 1.8.14 CẬP NHẬT
WooThemes Review for Discount WooCommerce Extension 1.6.8 CẬP NHẬT
WooCommerce USPS Shipping 4.4.22 CẬP NHẬT
WooCommerce Zapier Integration 1.8.3 CẬP NHẬT
WooThemes Per Product Shipping WooCommerce Extension 2.2.16 CẬP NHẬT
WooThemes Royal Mail Shipping WooCommerce Extension 2.5.15 CẬP NHẬT
WooThemes SagePay Form Integration WooCommerce Extension 3.13.5 CẬP NHẬT
WooThemes Sale Flash Pro WooCommerce Extension 1.2.10 CẬP NHẬT
WooThemes Sales Report Email WooCommerce Extension 1.1.7 CẬP NHẬT
WooThemes Slack WooCommerce Extension 1.1.11 CẬP NHẬT
WooThemes Snapscan Gateway WooCommerce Extension 1.1.4 CẬP NHẬT
WooThemes Software Add-on WooCommerce Extension 1.7.8 CẬP NHẬT
WooThemes Splash Popup WooCommerce Extension 1.2.9 CẬP NHẬT
WooThemes Stamps.com API WooCommerce Extension 1.3.10 CẬP NHẬT
WooThemes Store Catalog PDF Download WooCommerce Extension 1.0.16 CẬP NHẬT
WooThemes Subscription Downloads WooCommerce Extension 1.1.18 CẬP NHẬT
WooThemes Store Credit WooCommerce Extension 2.4.5 CẬP NHẬT
WooThemes Table Rate Shipping WooCommerce Extension 3.0.15 CẬP NHẬT
WooThemes UPS Shipping Method WooCommerce Extension 3.2.15 CẬP NHẬT
WooThemes WorldPay WooCommerce Extension 4.0.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *