[27/02/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Gravity Perks – Limit Checkboxes 1.2.8 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Live Preview 1.4 CẬP NHẬT
Gravity Perks eCommerce Fields 1.0.25 CẬP NHẬT
Gravity Perks Limit Submissions Plugin 1.0-beta-1.10 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Real Estate Pro Plugin 1.1.24 CẬP NHẬT
Themify Builder Button Addon 1.2.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Contact Addon 1.3.4 CẬP NHẬT
Toolset – Forms 2.3.1 CẬP NHẬT
Toolset – Types Define parentchild relationships between different post types. 3.2.7 CẬP NHẬT
Toolset – Views Front-end content display 2.7.4 CẬP NHẬT
WPML Media Translation Addon 2.5.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads PDF Invoices 2.2.24 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Software Licenses 3.6.7 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Add-Ons WooCommerce Extension 2.0.0 CẬP NHẬT
WooThemes Mix and Match Products WooCommerce Extension 1.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Royal Mail Shipping WooCommerce Extension 2.5.12 CẬP NHẬT
WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 4.0.0 CẬP NHẬT
WooThemes Twilio SMS Notifications WooCommerce Extension 1.12.0 CẬP NHẬT
WooThemes Waitlist WooCommerce Extension 2.0.7 CẬP NHẬT

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *