Đây là những Add-on cho plugin AMP for WP – Accelerated Mobile Pages. Bạn có thể tải bản miễn phí tại đây ( Không có plugin này các add-on sẽ không thể hoạt động)

+
28/09/20192.0.0
120.000 
+
03/10/20193.0.0
120.000 
+
20/09/20191.5
60.000 
+
30/09/20191.19
90.000 
+
08/06/20192.3
60.000 
+
20/05/20191.4.9
60.000 
+
20/05/20191.1
60.000 
+
1.228/09/2019

AMPforWP

AMP for WPForms

60.000 
+
08/06/20191.1
120.000 
+
03/10/20191.12
60.000 
+
1.311/08/2019

AMPforWP

AMP BBPress

60.000 
+
1.0.510/06/2019
60.000