Đây là những Add-on cho plugin AMP for WP – Accelerated Mobile Pages. Bạn có thể tải bản miễn phí tại đây ( Không có plugin này các add-on sẽ không thể hoạt động)

11/08/20191.9.1
120.000 
13/07/20191.8
60.000 
11/08/20191.4
60.000 
08/06/20192.3
60.000 
30/06/20191.9.15
60.000 
30/06/20191.11
90.000 
20/05/20191.4.9
60.000 
20/05/20191.1
60.000 
1.311/08/2019

AMPforWP

AMP BBPress

60.000 
1.0.510/06/2019
60.000 
0.0.110/06/2019

AMPforWP

AMP for WPForms

60.000 
1.111/08/2019

AMPforWP

AMP Stories

120.000